เงื่อนไขของการใช้บริการ (TERMS OF USE)

กรุณาอ่าน! https://357maelai.net ต้องการการพิจารณาและเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้คุณเข้าถึง

การอ่านและการยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานและการอ่านและการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ https://357maelai.net จำเป็นต้องมีการพิจารณาสำหรับ https://357maelai.net ให้สิทธิ์คุณในการเยี่ยมชมอ่านหรือโต้ตอบกับมัน

บุคคลทั้งหมดถูกปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เว้นแต่พวกเขาจะอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการเข้าชมเยี่ยมชมใช้งานหรือโต้ตอบกับ https://357maelai.net หรือด้วยแบนเนอร์ป๊อปอัปหรือโฆษณาใด ๆ ที่ปรากฏบนนั้นแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดในการใช้นโยบายนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ของ https://357maelai.net

ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีถูกปฏิเสธการเข้าถึง https://357maelai.net หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณจะเข้าชมอ่านหรือโต้ตอบกับ https://357maelai.net หรือเนื้อหาในหลาย ๆ คนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย https://357maelai.net การเสียชีวิตโดยเฉพาะการเข้าถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (COPA) ปี 1998

https://357maelai.net สงวนสิทธิ์ เพื่อปฏิเสธการเข้าถึงบุคคลหรือผู้ดูด้วยเหตุผลใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งคุณยอมรับว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับการดู https://357maelai.net ได้รับอนุญาตให้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการยกเว้นและสำหรับการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย

เงื่อนไขการใช้งานข้อตกลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเวลาเป็นเวลา ผู้เยี่ยมชมมีหน้าที่ยืนยันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิจารณาในการอนุญาตให้เข้าชม https://357maelai.net เพื่อให้พวกเขาทราบถึง

การเปลี่ยนแปลง ภาคีเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน

ผู้เยี่ยมชม ผู้ชม ผู้ใช้ สมาชิก สมาชิกบริษัทในเครือ หรือลูกค้า ซึ่งเรียกรวมกันว่า ”ผู้เยี่ยมชม” เป็นภาคีของข้อตกลงนี้ เว็บไซต์และเจ้าของและ / หรือผู้ดำเนินการเป็นภาคีของข้อตกลงนี้ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ”เว็บไซต์”

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

เว้นแต่คุณได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนกับเว็บไซต์นี้ในทางตรงกันข้ามผู้เยี่ยมชมผู้ชมสมาชิกสมาชิก บริษัท ในเครือหรือลูกค้าไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลนี้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ พวกเขาไม่มีสิทธิ์ออกอากาศคัดลอกบันทึกพิมพ์ขายหรือเผยแพร่เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้ ในการดูเนื้อหาของเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการรับชมนี้และคุณรับทราบว่าการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นผิดกฎหมายและอาจต้องรับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา อีกครั้งผู้เยี่ยมชมไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้เนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหาดังกล่าวรวมถึงฐานข้อมูลเพจที่มองไม่เห็นเพจที่เชื่อมโยงรหัสอ้างอิงหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ไซต์อาจมีไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ สำหรับการใช้งานใด ๆ ไม่มีอะไร ผู้เยี่ยมชมตกลงที่จะชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ากับจำนวนอัตราแลกเปลี่ยนในวันนั้นๆ)นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่แท้จริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้ ผู้เยี่ยมชมรับประกันว่าเขาหรือเธอเข้าใจว่ายอมรับสิ่งนี้ บทบัญญัติเป็นเงื่อนไขของการรับชมและการรับชมนั้นถือเป็นการยอมรับ

การเป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือสิทธิ์ในการใช้ขายเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์และเนื้อหาเป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์ต้องถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์ ผู้เยี่ยมชมไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาไซต์ การใช้เนื้อหาเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเว้นแต่จะทำโดยทำสัญญาด่วนหรือได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์การสร้างแบรนด์ร่วม ”การสร้างเฟรม” และการอ้างอิงเว็บไซต์ต้องห้าม

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์ห้ามมิให้ผู้ใดเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงโลโก้เครื่องหมายการค้าตราสินค้าหรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างอิง url (ที่อยู่เว็บไซต์) ของเว็บไซต์นี้ในสื่อเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งและคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ \ ’เฟรม \’ ไซต์ คุณตกลงเป็นพิเศษที่จะร่วมมือกับเว็บไซต์เพื่อลบหรือยกเลิกการเปิดใช้งานกิจกรรมดังกล่าวและรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด คุณตกลงที่จะชำระค่าเสียหายจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่แท้จริงสำหรับการละเมิดข้อกำหนดนี้

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์

เว็บไซต์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ผู้เยี่ยมชมถือว่ามีความเสี่ยงทั้งหมดในการดูอ่านใช้หรืออาศัยข้อมูลนี้ เว้นแต่คุณจะทำสัญญาด่วนเป็นอย่างอื่นในทางตรงกันข้ามกับเว็บไซต์คุณไม่มีสิทธิ์พึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ว่าถูกต้อง เว็บไซต์ไม่มีการรับประกันดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับอันตรายที่เกิดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของคุณจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา ผู้เยี่ยมชมสันนิษฐานว่าความเสี่ยงทั้งหมดของไวรัสเวิร์มหรือปัจจัยการทุจริตอื่น ๆ

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ของผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลใด ๆ ที่ผู้เยี่ยมชมติดต่อสื่อสารด้วยจากการทำให้รหัสเสียหายหรือข้อมูลที่ส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกครั้งผู้เข้าชมจะดูและโต้ตอบกับไซต์นี้หรือแบนเนอร์หรือป๊อปอัปหรือโฆษณาที่แสดงในไซต์นั้นโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

การปฏิเสธความรับผิดสำหรับอันตรายที่เกิดจากการดาวน์โหลด

ผู้เยี่ยมชมดาวน์โหลดข้อมูลจากไซต์นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์ไม่รับประกันว่าการดาวน์โหลดจะปราศจากรหัสคอมพิวเตอร์ที่เสียหายซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงไวรัสและเวิร์ม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยการดูใช้งานหรือโต้ตอบในลักษณะใด ๆ กับไซต์นี้รวมถึงแบนเนอร์โฆษณาหรือป๊อปอัปดาวน์โหลดและเป็นเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ดูโดยชอบด้วยกฎหมายผู้เยี่ยมชมจะสละสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้องความเสียหายใด ๆ และคำอธิบายทั้งหมดขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงสาเหตุใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเลวร้ายหรือกว้างขวางเพียงใดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรืออารมณ์คาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้เยี่ยมชมยอมรับว่าในกรณีที่เขาก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งเว็บไซต์จะต้องจ่ายสำหรับผู้เยี่ยมชมตามเงื่อนไขของการดูสัญญาว่าจะคืนเงินให้กับเว็บไซต์ทั้งหมด

การยอมรับ

ผู้เยี่ยมชมยอมรับว่าเป็นเงื่อนไขของการรับชมการสื่อสารใด ๆ ระหว่างผู้เยี่ยมชมและเว็บไซต์ถือเป็นการส่ง การส่งทั้งหมดรวมถึงบางส่วนกราฟิกที่มีอยู่ในนั้นหรือเนื้อหาใด ๆ ของการส่งจะกลายเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเว็บไซต์และอาจถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมใด ๆ ผู้เยี่ยมชมตกลงที่จะสื่อสารเฉพาะข้อมูลนั้นกับเว็บไซต์ซึ่งต้องการที่จะอนุญาตให้เว็บไซต์ใช้ในลักษณะใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรตลอดไป ”การส่ง” ยังเป็นข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศ

ไม่มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเนื่องจากผู้เยี่ยมชมและผู้เยี่ยมชมขอรับประกันโดยชัดแจ้งว่าเข้าใจว่าสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถือเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้ดูหรือโต้ตอบกับเว็บไซต์

ข้อพิพาท

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาที่เว็บไซต์กำหนดสำหรับการดูการใช้งานหรือการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ผู้เยี่ยมชมตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการเรียกร้องข้อพิพาทหรือการโต้เถียง (”CLAIM”) ใด ๆ (ไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิดหรืออื่น ๆ ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อนี้ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงปัญหาการชักชวนปัญหาความเป็นส่วนตัวและปัญหาด้านเงื่อนไขการใช้งาน

อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการตามกฎของ American Arbitration Association ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการส่งข้อพิพาทไปยัง American Arbitration Association ข้อมูลเกี่ยวกับ American Arbitration Association กฎและรูปแบบต่างๆสามารถหาได้จาก American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, ชั้น 10, New York, New York, 10017-4605 การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในเมืองหรือเขตของผู้ขาย

ไม่ว่าในกรณีใดผู้ชมผู้เยี่ยมชมสมาชิกสมาชิกหรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ไปศาลหรือเข้ารับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน ผู้ชมผู้เยี่ยมชมสมาชิกสมาชิกหรือลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการค้นพบก่อนการทดลองยกเว้นตามที่ระบุไว้ในกฎ คุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในฐานะตัวแทนหรือสมาชิกของกลุ่มผู้เรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การตัดสินของอนุญาโตตุลาการ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับสิทธิ์ในการอุทธรณ์ที่ จำกัด

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับเงินคืนจากอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสอบสวนค่าเดินทาง

เขตอำนาจศาลและสถานที่

หากมีเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อนี้จะต้องถูกนำขึ้นศาลกฎหมายก่อนหรือหลังอนุญาโตตุลาการผู้ชมผู้เยี่ยมชมสมาชิกสมาชิกหรือลูกค้ายอมรับว่าเขตอำนาจศาลเดียวและเหมาะสมที่จะเป็นรัฐและเมืองที่ประกาศไว้ในข้อมูลการติดต่อ ของเจ้าของเว็บเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่การดำเนินคดีอยู่ในศาลของรัฐบาลกลางศาลที่เหมาะสมจะเป็นศาลของรัฐบาลกลางที่ใกล้ที่สุดกับที่อยู่ของผู้ขาย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ผู้ชมผู้เยี่ยมชมสมาชิกผู้สมัครสมาชิกหรือลูกค้ายอมรับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะบังคับใช้ในทุกกรณีจะเป็นของรัฐของผู้ขาย

ข้อมูลติดต่อThe Seller of this product is:
Mailing address:
357 Mae Lai Directory

357 หมู่ 2 ต.แม่หล่าย

อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ประเทศไทย

Contact Email: support@357maelai.com, Copyright ©2020, 357 Mae Lai, All Rights Reserved.